REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego przez Jakuba Szwajorka wykonującego działalność gospodarczą
pod firmą Jakub Szwajorek „BIOZYM” Przedsiębiorstwo

1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego BIOZYM oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego BIOZYM, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.biozym.pl w formie umożliwiającej jego wydruk i przechowywanie;
 • BIOZYM – Jakub Szwajorek prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Jakub Szwajorek „BIOZYM” Przedsiębiorstwo, adres: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań, o numerze identyfikacji podatkowej 9721113710, adres e-mail: biuro@biozym.pl, tel. [__];
 • Sklep Internetowy BIOZYM, Serwis – serwis internetowy służący do świadczenia przez BIOZYM usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.biozym.pl, w którym prezentowane są Towary oraz ich Ceny;
 • Użytkownik – Przedsiębiorca lub Konsument, posiadający Konto w Serwisie, na podstawie którego uzyskał dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez BIOZYM;
 • Konto – prowadzone dla Użytkownika przez BIOZYM konto w systemie informatycznym, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie oraz zarządzać podanymi danymi;
 • Login – adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta;
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a BIOZYM na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z BIOZYM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego;
 • Towary – produkty prezentowane przez BIOZYM w Serwisie, które mogą stanowić przedmiot Zamówienia Klienta, których opis umieszczony jest w Serwisie poniżej zdjęcia Towaru;
 • Koszyk– lista wybranych przez Użytkownika produktów, dostępna przed złożeniem Zamówienia;
 • Zamówienie – oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży złożona BIOZYM przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są wybrane przez Klienta Towary;
 • Umowa Sprzedaży – umowa, do której zawarcia pomiędzy BIOZYM a Klientem dochodzi w trybie wskazanym w Regulaminie, której przedmiotem są Towary;
 • Klient – Przedsiębiorca lub Konsument, który złożył Zamówienie;
 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dni Kalendarzowe – wszystkie dni w roku z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawa Towaru – umowa zlecenia usług transportu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim;
 • Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BIOZYM, a także warunki świadczenia usług elektronicznych przez BIOZYM.
2.2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest utworzenie Konta, zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień, a także zapoznanie się z Polityką Prywatności.
2.3. Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

3. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe BIOZYM:
Jakub Szwajorek „BIOZYM” Przedsiębiorstwo
adres: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań,
adres e-mail: biuro@biozym.pl,
tel. [__].

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ BIOZYM

4.1. BIOZYM, jako administrator Serwisu, świadczy na rzecz jego Użytkowników usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie Towarów oraz składanie Zamówień, a także świadczy inne usługi określone w Regulaminie, w tym szczególności w zakresie rejestracji i administrowania Kontem.
4.2. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jego funkcjonowanie, przez którą należy rozumieć w szczególności:
ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym
uniemożliwianie korzystania z niego;
ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
4.3. W przypadku, gdy Serwis nie działa prawidłowo, pojawiają się błędy lub problemy techniczne, Użytkownik powinien zgłosić taką okoliczność BIOZYM. BIOZYM niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
4.4. Wszelkie treści opublikowanie w Serwisie, w tym m.in. znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy Towarów, podlegają ochronie prawnej.

5. UTWORZENIE KONTA

5.1. Utworzenie Konta wymaga rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się w Serwisie w zakładce „Rejestracja”, akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności. Konto tworzone jest po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5.2. Do utworzenia Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika loginu, będącego adresem e-mail.
5.3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. BIOZYM nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.
5.4. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca albo pełnoletni Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
5.5. Rejestracji Użytkownika oraz składania w imieniu i na jego na rzecz wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta może dokonać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5.6. W wyniku prawidłowej rejestracji, BIOZYM tworzy dla Użytkownika Konto.
5.7. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy BIOZYM a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5.8. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich zamieszczonych na jego Koncie danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
5.9. Usunięcie Konta, a co za tym idzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych, wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu e-mail podanego przez Klienta na następujący adres e-mail biuro@biozym.pl. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło przesłanie żądanie usunięcia Konta.

6. TOWARY

6.1. Wszystkie Towary prezentowane w serwisie są nowe.
6.2. Umieszczona w Serwisie obok Towaru Cena jest ceną brutto (uwzględnia podatek VAT), wyrażoną w złotych polskich. Cena nie uwzględnia kosztów Dostawy Towarów.
6.3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia Oferty, a w konsekwencji zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności BIOZYM nie gwarantuje dostępności produktów w zadeklarowanej przez Klienta ilości.

7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

7.1. Do zapoznania się z Towarami służy moduł wyszukiwania produktów. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o jego dostępności.
7.2. Wybór produktu następuje poprzez wybranie przez Użytkownika zalogowanego opcji „Dodaj do koszyka”, po określeniu ilości Towaru. Produkt zostanie wówczas dodany do wirtualnego Koszyka, a system przechodzi do zawartości Koszyka, gdzie można zaktualizować ilość produktu wpisując żądaną liczbę.
7.3. Po skompletowaniu Koszyka, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności, mając możliwość przedstawienia swoich uwag do składanego Zamówienia.
7.4. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik podaje następujące dane umożliwiające jego realizację:
w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), kraj, numer telefonu kontaktowego,
w przypadku Przedsiębiorców: firma wraz z podaniem formy organizacyjnej, NIP, imię i nazwisko reprezentanta, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), kraj, numer telefonu kontaktowego. Istnieje możliwość podania innych danych wysyłkowych poprzez wypełnienie dodatkowego formularza.
7.5. Użytkownik składa Zamówienie, po potwierdzeniu wprowadzonych/wybranych danych, oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, po potwierdzeniu jako wiążących go stosownych klauzul, klikając w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7.6. Informacja z potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest automatycznie przesyłana przez Serwis na podany przez Klienta adres e-mail. Informacja ta stanowi jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej BIOZYM i nie powoduje powstania po stronie BIOZYM jakichkolwiek zobowiązań.
7.7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność wybranych przez Klienta produktów. W razie braku dostępności, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a uiszczone opłaty zwrócone.
7.8. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia. Zamówienia złożone po godz. [___] oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
7.9. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Szybka płatność Przelewy24” zobowiązany jest uiścić Cenę za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) Dnia Kalendarzowego, następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.
7.10. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Płatność przelewem na konto” zobowiązany jest uiścić Cenę za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie.
7.11. Przez uiszczenie Ceny należy rozumieć wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy BIOZYM.
7.12. BIOZYM zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w pkt 6.9. i 6.10. powyżej, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
7.13. BIOZYM potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając Klientowi potwierdzenie Zamówienia na podany przez niego adres e-mail.
7.14. W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność przelewem na konto” albo „Szybka płatność Przelewy24”, potwierdzenie Zamówienia następuje po uiszczeniu Ceny.
7.15. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt 6.13. powyżej. Za dzień doręczenia potwierdzenia Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta.
7.16. BIOZYM nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

8. DOSTAWA

8.1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
8.2. Dostawa Towaru świadczona jest przez podmiot trzeci na rzecz Klienta na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, udostępnionym przez firmę transportową.

9. REKLAMACJE

9.1. W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego Towaru, należy wysłać zgłoszenie na adres: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań, : biuro@biozym.pl.
9.2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
9.3. BIOZYM rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Konsument, który dokonał zakupu Towaru, może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru. Aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać do BIOZYM przed upływem powyższego terminu oświadczenie o odstąpieniu pocztą lub na adres e-mail: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań, adres e-mail: biuro@biozym.pl, tel. [__];.
Konsument może skorzystać ze stanowiącego Załącznik [1] do niniejszego Regulaminu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, BIOZYM zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez BIOZYM), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BIOZYM został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na zwrot płatności w inny sposób; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
10.3. Towar powinien zostać przekazany lub odesłany BIOZYM na adres: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym BIOZYM został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10.4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie występuje w przypadku Towarów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania przez Konsumenta nie można zwracać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

BIOZYM przetwarza dane osobowe Użytkowników, Klientów i ich reprezentantów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

12. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

12.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
12.2. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.
12.3. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu.
12.4. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

13.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez BIOZYM można składać:
pisemnie na adres BIOZYM;
w formie elektronicznej na adres: biuro@biozym.pl.
13.2. Reklamacja powinna zawierać:
opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;
dane kontaktowe składającego reklamację.
13.3. BIOZYM rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do czternastu (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/01/2019.
14.2. BIOZYM zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, BIOZYM udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.biozym.pl oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
14.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.
14.4. Wszelkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone na rzecz BIOZYM.